Home » Russian Culture » Russian History » Kul Sharif; An Islamic Culture in Kazan Russia