Yuri II Vsevelodovich’s Life; The Founder of Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod (often colloquially Nizhny, Gorky from 1932 to 1990) is a city in central Russia, the administrative center of the Volga Federal District and the Nizhny Novgorod Region. It is the largest city in the Volga Federal District and on the Volga River. The city was established on February 4, 1221 by Vladimir Prince […]